Polityka prywatności sklepu internetowego www.dlaamazonek.pl

 

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.dlaamazonek.pl (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest Relax-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Piasta 21, 44-200 Rybnik, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gosp. KRS pod numerem KRS 0000726204, NIP: 6423209905, REGON: 380079642., zwany dalej Sprzedawcą.

Dane osobowe

1.       Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klientów Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami 
oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

 

2.       Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) 
i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.


3.       Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym 
o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


4.       Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się 
do Administratora z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora, z zastrzeżeniem zdania następnego. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, 
a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5.       W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji 
w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6.       W przypadku subskrypcji newslettera przez Klienta, Administrator będzie wysyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wiadomości zawierające informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie Internetowym, a także informacje 
o organizowanych konkursach, promocjach.

7.       Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, 
a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację płatności, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym, tj.:

 

a.    Operatorowi DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000028368, o kapitale zakładowym 228.604.000,00 złotych, posiadającym NIP: 526-020-41-10, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych 
do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.

 

b.     Operatorowi InPost S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Malborska 130, 30-624 Kraków) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000536554, o kapitale zakładowym 11.558.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 6793087624, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania przekazania zamówienia, 
a w szczególności: imię, nazwisko, adres.c.    Operatorowi General Logistics System Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 
(ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki) jako administratorowi danych wpisanemu 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005009, o kapitale zakładowym 16.311.638,00 złotych, posiadającym NIP: 7851561831, będąca pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.

 

d.    Operatorowi systemu płatności on-line firmie e-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000490970, o kapitale zakładowym 56.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 118-14-77-610, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez e-Service, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 

e.     Krajowy Rejestr Opinii S.A. z siedziba we Wrocławiu (50-062) ul. Plac Solny 15 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000737597 w celu zamieszczenia opinii o produktach lub zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu.

 

 

 

 

Polityka cookies

1.       Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

2.       Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3.       Administrator stosuje dwa rodzaje plików "cookies":

1.       Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala 
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

2.       Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta Sklepu Internetowego.

4.       Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:

1.       konfiguracji Sklepu Internetowego;

2.       prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. 
z siedzibą w Krakowie, Polityka Prywatności dostępna jest 
pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;

3.       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;

4.       określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

5.       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland 
z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

6.       prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl, którego administratorem jest Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polityka cookies dostępna pod następującym linkiem: http://info.ceneo.pl/polityka_plikow_cookies.

7.       prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego TrustMate, którego administratorem jest Krajowy Rejestr Opinii S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Polityka cookies dostępna jest pod następującym linkiem: https://trustmate.io/polityka-prywatnosci

8.       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA, Polityka ochrony prywatności twitter.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20170514.

5.       Zalecamy przeczytanie polityk ochrony prywatności wyżej wskazanych firm, aby poznać zasady korzystania z plików "cookies".

6.       Pliki "cookies" mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, 
w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych 
do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

7.       W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

8.       Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania 
i uzyskiwania dostępu przez pliki "cookies" do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub 
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione 
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.       Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając 
z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:

1.       Internet Explorer,

2.       Chrome,

3.       Safari,

4.       Firefox,

5.       Opera,

6.       Android,

7.       Safari (iOS),

8.       Windows Phone,

9.       Blackberry.

10.    Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć 
na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.